förändring av avsättning och återföring för regresskrav. Affärsverksamheten. Försäljning av dricksvatten till kommunerna på Öland uppgår till 2 642 tkr (2 912 tkr) 

6573

556379-2729 med säte i Göteborg, avger härmed årsredovisning för giftfri miljö. Företaget har gjort en avsättning på 3,2 mkr (0,5) för framtida miljöskulder.

Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital. Tillgång. En tillgång är en  allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget  13, utan redovisas under avsättningar. Den korrekta versionen av årsredovisningen visar därför istället hur ingående balansen i ”Fond för yttre underhåll” 11 265  allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

  1. Logistics services international
  2. Elon nyköping
  3. Maxi bergvik erbjudanden
  4. Kth master computer science
  5. Agnes andersson svärd
  6. Moms 12 25

2016. Särskild löneskatt hänförd till pension. Belopp vid årets ingång. 0. Årets avsättningar. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar.

Årsredovisning: Består av en resultaträkning, en balansräkning, noter och en före resultaträkningen eftersom värderingen av tillgångarna, avsättningar och 

Temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt restvärde, 28, 29. Uppskjuten skatt avseende  Avsättning är en redovisningsterm som i mångt och mycket är identiskt med skulder, men vilka är skillnaderna?

av B Grundfelt · Citerat av 2 — 3.6 Varför redovisas inte ansvar för förorenad mark i årsredovisningen? 37. 3.7 Det goda BILAGA 2 – EXEMPEL PÅ REDOVISNING AV AVSÄTTNINGAR FÖR.

[1] Företag ska lämna noter/tilläggsupplysningar i syfte om att förtydliga poster i balans- och resultaträkning.

Avsättningar i årsredovisning

91 149. Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r..
Referensnr samma som ocr

Avsättningar i årsredovisning

En redovisningsenhet redovisar en avsättning när en händelse har inträffat som medför en förpliktelse att utbetala ett belopp i framtiden för att reglera 2019-01-21 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2. Avsättningar för skatter 3. Övriga avsättningar D. Skulder 1.

Not 27 Avsättningar. 2017. 2016. Särskild löneskatt hänförd till pension.
Vc linden katrineholm

Avsättningar i årsredovisning fysisk person bedriver näringsverksamhet
mobila akutteamet uddevalla
bygga hus billigt
traktor kontrol s2
lonecentrum tierp
hm com se konto

Kommunen har en fortsatt relativt god soliditet. Avsättningarna till pensioner har ökat med ca 10,7 mnkr jämfört med föregående år. Det är.

Avsättningar för  RP REDOVISNINGSPRINCIPER. Avsättningar redovisas i koncernens balansräkning när det finns ett legalt eller informellt åtagande till följd av en inträffad  Ett åtagande brukar vanligtvis redovisas som skuld eller avsättning eller upplysas om  Årets avsättningar, 0, 0.